Ciele projektu CORD

07.07.2018

Názov projektu:

Akronym: CORD

Program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko

Kód výzvy: SKHU/1601

Prioritná os: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ: 4.1 Zvyšovanie úrovne cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami

Kód projektu: SKHU/1601/.4.1/104

Celkový rozpočet projektu: 340,070.30 €

Rozpočet ERDF: 289,059.75 €

Začiatok projektu: 1. marec 2018

Koniec projektu: 31. október 2019

Status projektu: v realizácii

Malé a stredné podniky (MSP), často označované za oporu európskej ekonomiky, zohrávajú tiež významnú úlohu v regionálnom rozvoji. Sú prítomné vo vidieckych oblastiach a menej rozvinutých regiónoch, ktoré z rôznych dôvodov nie sú atraktívne pre zahraničných investorov, či veľké spoločnosti. MSP sú neoddeliteľnou súčasťou regionálneho ekosystému, vyznačujú sa väčšou zodpovednosťou voči ich zamestnancom, sú úzko previazané s miestnymi komunitami. Tieto MSP sú častokrát úspešné, inovatívne, ale tak úzko prepojené s regiónom, že o rozšírení svojich aktivít za jeho hranice ani neuvažujú.

Štatistiky však naznačujú, že MSP aktívne na medzinárodnom trhu dosahujú vyššiu produktivitu, inovačnú aktivitu či zamestnávajú väčší podiel kvalifikovanej pracovnej sily. Zatiaľ čo niektoré spoločnosti, hlavne v high-tech odvetviach, sú už v čase vzniku globálnymi spoločnosťami, väčšina podnikov vníma internacionalizáciu ako postupný proces prenikania na zahraničné trhy.
Keďže na Slovensku aj v Maďarsku je ekonomická aktivita koncentrovaná hlavne v mestách, systematická podpora podnikania vo vidieckych oblastiach chýba a služby zamerané na podporu cezhraničných aktivít sú zriedkavé. V prípade východných regiónov, či podpory podnikania žien je situácia ešte menej priaznivá. Ako dôsledok je možné pozorovať veľmi nízku výkonnosť slovenských a maďarských MSP, ktoré sa v ukazovateľoch cezhraničnej aktivity radia na chvost rebríčka krajín EÚ.

O projekte:

Projekt CORD nadväzuje na výsledky úspešného projektu realizovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Maďarsko 2007-2013 (viac o súčasnom program na www.skhu.eu), pričom využíva synergie plynúce z ponuky siete Enteprise Europe Network (EEN). Zameriava sa na podporu cezhraničnej spolupráce v prihraničných slovensko-maďarských regiónoch.

Obr 1: Oprávnené NUTS 3 regióny Programu Interreg SK-HU (Zdroj: https://www.skhu.eu/program/opravnene-uzemie)

Slovenská republika: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj

Maďarsko: župa Győr-Moson-Sopron, župa Komárom-Esztergom, župa Hlavné mesto Budapest, župa Pest, župa Nógrád, župa Heves, župa Borsod-Abaúj-Zemplén, župa Szabolcs-Szatmár-Bereg

Dva z regiónov (župa Heves a Budapešť) nie sú priamo spojené so štátnou hranicou. Ich zahrnutie v programe vyplýva z územnej blízkosti a vplyvov na pohraničné regióny.[1]

Cieľ projektu CORD:

 • prostredníctvom prenosu osvedčenej praxe (Brand Ambassadors of the EEN Network) upevniť spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporné služby potenciálnym a existujúcim podnikateľom,
 • zvýšiť efektívnosť služieb na podporu cezhraničných aktivít za účelom naštartovania, zintenzívnenia medzinárodnej, konkrétne cezhraničnej, spolupráce podnikateľov,
 • podpora podnikania žien v regióne.

Cieľová skupina:

 • potenciálni podnikatelia a podnikateľky, začínajúci podnikatelia/startupy, etablovaní malí a strední podnikatelia (MSP) - najmä ženy podnikateľky a široká verejnosť

Aktivity projektu:

 • Mapovanie služieb cezhraničnej spolupráce v prihraničných regiónoch, zisťovanie reálnych potrieb cieľovej skupiny v tejto oblasti, identifikácia
 • Identifikácia a vytvorenie spoločných podporných služieb cezhraničnej spolupráce, vr. networkingu a služieb podpory medzinárodnej spolupráce v prihraničných regiónoch
 • prenos príkladu dobrej praxe (značka "Ambasádor siete EEN") - ústna reklama poskytnutých služieb cezhraničnej spolupráce podpornými organizáciami podnikateľmi, ktorým tieto služby pomohli
 • Pilotné akcie - workshopy pre cieľovú skupinu zamerané na budovanie kapacít cieľovej skupiny so zameraním na podporu cezhraničnej spolupráce v oboch partnerských krajinách a networkingové podujatia s cieľom nájdenia obchodných zákaziek, partnerov v susednej krajine

Partneri projektu:

 • MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (koordinátor projektu)
 • Slovak Business Agency (SBA)
 • Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno (RPIC Komárno)
 • Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP)
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Magyar Női Unió Egyesület

Kontakt za RPIC:

Zuzana Szabóová

tel: 0905 756 938

email: rpic.kn@nextra.sk

Tento článok vydáva Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno v rámci propagácie projektu Crossing Bridges with the Help of Ambassadors (CORD) programu Interreg Slovenská republika - Maďarsko, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.

[1] Zdroj: https://www.skhu.eu/program/opravnene-uzemie