AKTUALITY

Sme tu pre vás

HĽADÁ SA AMBASÁDOR PROJEKTU CORD

V rámci projektu CORD "Crossing Bridges with the Help of Ambassadors" bola práve spustená výzva pre Ambasádorov!

Ambasádori budú vybraní spomedzi úspešných klientov organizácií projektových partnerov, aby mohli referovať o ich službách a na základe svojich obchodných skúseností pomáhať, motivovať a radiť malým a stredným podnikom, začínajúcim firmám a potenciálnym podnikateľom s osobitným zameraním na podnikateľky.

Hlavným cieľom ambasádorstva je podporiť internacionalizáciu slovenských a maďarských malých a stredných podnikov, zvýšiť ich efektívnosť, a tak pomôcť hospodárskemu rozvoju cezhraničného regiónu.

Projekt CORD vznikol s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Táto výzva zahŕňa podnikateľov zo slovensko-maďarského prihraničného regiónu pokrývajúc osem maďarských a päť slovenských krajov.

Traja maďarskí a traja slovenskí Ambasádori nominovaní projektovými partnermi, budú predstavení počas nominačnej ceremónie v Maďarsku.

Partneri projektu:

 • HEPA Hungarian Export Promotion Agency (HU)
 • Slovak Business Agency (SK)
 • Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno (SK)
 • Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (SK)
 • Chamber of Commerce and Industry for Győr-Moson-Sopron County (HU)
 • Hungarian Women's Union (HU)

Výzva končí 31. marca 2019.

Sledujte náš Facebook: https://www.facebook.com/CORDProject/

Viac informácií o projekte nájdete na tu.

Obsah tejto výzvy nemusí nutne reprezentovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Ďalšie informácie o priebehu realizácie projektu CORD

Projekt CORD sa posunul do ďalšej fázy vďaka prieskumu, ktorý realizovali partneri na Slovensku a v Maďarsku. Štatistiky ukazujú, že malé a stredné podniky, ktoré pôsobia medzinárodne, sú produktívnejšie, inovatívnejšie a zamestnávajú viac skúsených pracovníkov, než podniky zamerané len na domovský trh.

Podnikateľské prostredie na Slovensku a v Maďarsku navyše za zvyškom Európy zaostáva v zavádzaní stratégie Small Business Act, ktorá je zameraná aj na podporu expanzie na zahraničné trhy. Projekt CORD sa vo svojom prieskume zameral na existujúcie služby na podporu podnikania a zbieral tiež údaje o vzťahoch malých a stredných podnikov, startupov a žien podnikateliek k expanzii do zahraničia. Celú správu vám prinesieme v ďalších newsletteroch. Zatiaľ by sme vás však chceli upozorniť na niektoré zo zistení.

V cieľovej skupine potenciálnych podnikateľov ich 19% plánuje vstúpiť na zahraničný trh v období 1 roka od založenia firmy, 21,4 % v období troch rokov, 33,3 % sa ešte nerozhodlo, 21,4 % neplánuje vstúpiť na zahraničný trh vôbec a zvyšok chce vstúpiť na zahraničný trh až po troch rokoch.

Zaujímavými dátami je aj správanie malých a stredných podnikov pri vstupe na zahraničné trhy. Viac ako 57 % opýtaných expandovalo na zahraničný trh svojpomocne, 14,3 % konzultovalo so zahraničnými partnermi alebo ambasádami, 14, 3 % využilo rady a odporúčania známych a 14,3 % využilo profesionálne konzultantské služby.

Vyhodnotenie prieskum aj s ďalšími podrobnými informáciami vám prinesieme v ďalších newsletteroch a článkoch.

O ďalších aktivitách vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme vám za vašu podporu.

Vedúci partner:

 • MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (HU)

Projektoví partneri:

 • SBA Slovak Business Agency (SVK)
 • RPIC Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno (SVK)
 • ALKP Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (SVK)
 • GYMSM KIK Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HU)
 • UHW Magyar Női Unió Egyesület (HU)

Kontaktná osoba:

Zuzana Szabóová

Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno

rpic.kn@nextra.sk

Predstavujeme Vám projekt CORD

Malé a stredné podniky (MSP) sú často označované za oporu európskej ekonomiky. Zohrávajú významnú úlohu v regionálnom rozvoji, sú prítomné vo vidieckych oblastiach a menej rozvinutých regiónoch, vyznačujú sa väčšou zodpovednosťou voči ich zamestnancom a sú úzko previazané s miestnymi komunitami.

Tieto MSP sú častokrát úspešné, inovatívne a tak úzko prepojené s regiónom, že o rozšírení svojich aktivít za jeho hranice ani neuvažujú. Štatistiky naznačujú, že MSP aktívne na medzinárodnom trhu dosahujú vyššiu produktivitu, inovačnú aktivitu či zamestnávajú väčší podiel kvalifikovanej pracovnej sily.

Ekonomická aktivita je na Slovensku a v Maďarsku koncentrovaná najmä v mestách a systematická podpora podnikania vo vidieckych oblastiach chýba. Zriedkavé sú tiež služby zamerané na podporu cezhraničných aktivít. Výsledkom je veľmi nízky ukazovateľ výkonnosti cezhraničnej aktivity, kde sa slovenské malé a stredné podniky radia až na pomyselný chvost rebríčka krajín Európskej únie.

Cieľom projektu CORD, ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika - Maďarsko, je upevniť spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporu potenciálnym a existujúcim podnikateľom a zlepšiť efektivitu malých a stredných firiem pri vstupe na zahraničné trhy. Dôležitým cieľom je aj zlepšenie podmienok pre ženy podnikateľky.

Viac informácií sa dozviete na: www.rpickn.sk a na facebookovej stránke projektu CORD.

Dosahovanie projektových cieľov bude zabezpečené prostredníctvom nasledovných aktivít:

 • Mapovanie potrieb existujúcich a potenciálnych podnikateľov v oblasti podpory cezhraničných aktivít
 • Mapovanie existujúcich služieb cezhraničnej spolupráce v prihraničných regiónoch
 • Vytvorenie podporných služieb cezhraničnej spolupráce medzi slovenskými a maďarskými organizáciami
 • Prezentovanie príkladov dobre praxe cez ambasádorov - podnikateľov, ktorí tieto služby efektívne využili
 • Pilotné podujatia - workshopy zamerané na budovanie podnikateľských zručností a networkingové podujatia s cieľom získania obchodných zákaziek a nových biznis partnerov

Partneri projektu CORD:

 • MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.
 • Slovak Business Agency (SBA)
 • Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP)
 • Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno (RPIC Komárno)
 • Magyar Női Unió Egyesület
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

"Obsah tohto newslettera nemusí vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej Únie."

Projekt CORD - "Crossing Bridges with the Help of Ambassadors"

Malé a Stredné podniky (MSP) sú často označované ako opora európskej ekonomiky a zohrávajú významnú úlohu v regionálnom rozvoji. Keďže väčšina hospodárskeho rozvoja na Slovensku a v Maďarsku je sústredená v mestských podmienkach, systematická podpora podnikateľskej činnosti vo vidieckych oblastiach, ako aj služby, ktoré zľahčujú cezhraničné operácie nie sú dostatočné. Nižšiu úroveň podpory pociťujú najmä východné regióny a marginalizované skupiny.

Cieľom projektu CORD "Crossing Bridges with the Help of Ambassadors", realizovaného v rámci programu Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme, je upevniť spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporu potencionálnym a existujúcim podnikateľom a podporiť cezhraničný rozmer v oblasti slovensko-maďarských hraníc.

Existujúca úroveň spolupráce medzi zúčastnenými inštitúciami sa zvýši prostredníctvom spoločného rozvoja ich služieb. Na základe výsledkov mapovania existujúcich služieb a podpory v tejto oblasti, bude snaha tieto informácie sprístupňovať a uľahčovať tak podnikateľský štart. Pripravené budú rôzne networkingové podujatia, workshopy, tréningy, k dispozícii budú tiež kontaktné osoby, ktoré v prípade záujmu o podnikanie v tejto oblasti a cezhraničnú aktivitu dokážu poradiť a podať všetky potrebné informácie.

Súčasťou aktivít projektu je aj proces jedinečnej schémy ambasádorov siete Enterprise EuropeNetwork Hungary, ktorá bola uznaná ako jeden z najefektívnejších nástrojov na zvýšenie informovanosti o službách EEN medzi potencionálnymi klientmi v Maďarsku. Ambasádori sa stanú súčasťou podujatí zameraných na podporu cezhraničných aktivít vo vybraných regiónoch Slovenska.

Ciele projektu sa bude snažiť naplniť medzinárodné konzorcium zostavené zo 6 partnerov pôsobiacich v regiónoch, na ktoré sa projekt CORD zameriava. Viac informácií o partneroch projektu môžete nájsť na ich webových stránkach.

Vedúci partner:

 • MNHK Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (HU)

Projektoví partneri:

 • SBA Slovak Business Agency (SVK)
 • RPIC Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno (SVK)
 • ALKP Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (SVK)
 • GYMSM KIK Györ-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HU)
 • UHW Magyar Női Unió Egyesület (HU)

Kontaktná osoba:

Ing. Zuzana Szabóová

Riaditeľka RPIC

Telephone: +421 35 7701 938

Email: rpic.kn@nextra.sk 

Web: www.rpickn.sk   


Váš text začína práve tu. Kliknite sem

Kontakt