PROJEKT CORD

08.07.2019

Projekt CORD - "Crossing Bridges with the Help of Ambassadors"

Malé a Stredné podniky (MSP) sú často označované ako opora európskej ekonomiky a zohrávajú významnú úlohu v regionálnom rozvoji. Keďže väčšina hospodárskeho rozvoja na Slovensku a v Maďarsku je sústredená v mestských podmienkach, systematická podpora podnikateľskej činnosti vo vidieckych oblastiach, ako aj služby, ktoré zľahčujú cezhraničné operácie nie sú dostatočné. Nižšiu úroveň podpory pociťujú najmä východné regióny a marginalizované skupiny.

Cieľom projektu CORD "Crossing Bridges with the Help of Ambassadors", realizovaného v rámci programu Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme, je upevniť spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporu potencionálnym a existujúcim podnikateľom a podporiť cezhraničný rozmer v oblasti slovensko-maďarských hraníc.

Existujúca úroveň spolupráce medzi zúčastnenými inštitúciami sa zvýši prostredníctvom spoločného rozvoja ich služieb. Na základe výsledkov mapovania existujúcich služieb a podpory v tejto oblasti, bude snaha tieto informácie sprístupňovať a uľahčovať tak podnikateľský štart. Pripravené budú rôzne networkingové podujatia, workshopy, tréningy, k dispozícii budú tiež kontaktné osoby, ktoré v prípade záujmu o podnikanie v tejto oblasti a cezhraničnú aktivitu dokážu poradiť a podať všetky potrebné informácie.

Súčasťou aktivít projektu je aj proces jedinečnej schémy ambasádorov siete Enterprise Europe Network Hungary, ktorá bola uznaná ako jeden z najefektívnejších nástrojov na zvýšenie informovanosti o službách EEN medzi potencionálnymi klientmi v Maďarsku. Ambasádori sa stanú súčasťou podujatí zameraných na podporu cezhraničných aktivít vo vybraných regiónoch Slovenska.

Ciele projektu sa bude snažiť naplniť medzinárodné konzorcium zostavené zo 6 partnerov pôsobiacich v regiónoch, na ktoré sa projekt CORD zameriava. Viac informácií o partneroch projektu môžete nájsť na ich webových stránkach.

Vedúci partner:

  • MNHK Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (HU)

Projektoví partneri:

  • SBA Slovak Business Agency (SVK)
  • RPIC Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno (SVK)
  • ALKP Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (SVK)
  • GYMSM KIK Györ-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HU)
  • UHW Magyar Női Unió Egyesület (HU)

Kontaktná osoba:

Zuzana Szabóová

Riaditeľka RPIC

Telephone: +421 35 7701 938

Email: rpic.kn@nextra.sk

Web: www.rpickn.sk